Condicions Generals

 1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.campingelgarrofer.com, del que és titular CAMPING EL GARROFER SL (d’ara endavant, CAMPING EL GARROFER).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

2. IDENTIFICACIÓ

CAMPING EL GARROFER, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: CAMPING EL GARROFER SL.
 • El seu nom comercial és: CAMPING EL GARROFER.
 • El seu CIF és: B58848953.
 • El seu domicili social està a: Ctra. C-246a KM 39 – 08720 Sitges – Barcelona.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Barcelona Tomo 10597, Hoja 9591, Sección 2ª, Folio 022H 125950.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 938941780 –  Horario de lunes a domingo DE 8 A 21H.
 • Email: [email protected]
 • Adreça postal: Ctra. C-246a KM 39. 08870 SITGES (BARCELONA).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAMPING EL GARROFER es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

CAMPING EL GARROFER es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CAMPING EL GARROFER podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix CAMPING EL GARROFER es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Una vegada dins de www.campingelgarrofer.com, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.campingelgarrofer.com.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

SERVEIS

Per a la prestació de serveis, CAMPING EL GARROFER, donarà accés de la següent forma:

Reserva es realitza via electrònica i ha de confirmar-se presencialment en la data d’inici reserva.

CAMPING EL GARROFER no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a dit USUARI conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.campingelgarrofer.com durant la prestació del mateix.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.campingelgarrofer.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més caldrà que el client es registri a www.campingelgarrofer.com a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a CAMPING EL GARROFER la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de CAMPING EL GARROFER.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 • Seleccionar dates, nombre de persones i tipus allotjament.
 • Seleccionar serveis extres.
 • Emplenar el formulari de contacte.
 • Triar forma de pagament.
 • Pagament.
 • Confirmació de reserva.

El contracte s’arxivarà electrònicament.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per CAMPING EL GARROFER per correu electrònic.

FACTURACIÓ

La factura es lliurés durant l’estada reservada.

6. DURACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ

Fins la data de reserva.

RENOVACIÓ

No hi ha renovació.

CANCEL·LACIÓ

Temporada alta. 60 dies abans 100% 59-30 dies abans 50% 29-15 dies abans 25% 14-0 dies abans 0%

Temporada mitjana i baixa. 45 dies abans 100% 44 a 30 dies abans 50% 29 a 15 dies abans 25%. 14-0 dies abans 0%

Temporada baja. Canvi en les dates de la reserva: Entre 15 dies i 24h abans de la data d’arribada de la reserva.

En tots els casos, tant la comissió bancària, com qualsevol altra despesa ocasionada per la cancel·lació de la reserva, corre a compte del client.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.campingelgarrofer.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.campingelgarrofer.com.

 • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 10%.
 • Altres despeses addicionals: No inclou la taxa turística (0,66€ persona i nit amb un màxim de 7 nits aplicable a majors de 17 anys).

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

 • Prestació de serveis ja executats o començats.
 • El subministrament de serveis d’allotjament o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o un període d’execució específics.

SERVEIS

El termini per a desistir del contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte, devent l’usuari posar en coneixement de CÀMPING EL GARROFER el seu desig d’exercitar tal dret, la qual cosa podrà fer emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dóna lloc a la suspensió del servei.

CÀMPING EL GARROFER comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

El desistiment implica que, CÀMPING EL GARROFER procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

CÀMPING EL GARROFER podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

11. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant CAMPING EL GARROFER el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client

bé en el número de telèfon 938941780, bé a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.